Modele rodziny pedagogika

Należy pomagać rodzinie, par mimo przeciwności LOSU mogła twardo trzymać się swoich fondamentów. Państwo Zapewnia pomoc finansową, o której mowa jest w ustawie o pomocy społecznej, która jasno mówi na JAKICH trudnych i komu przyznawane jest Wsparcie. Pomoc udzielana jest ludziom żyjącym w n, sierotom, rodzinom wielodzietnym, samotnym Matkom, rodzinom dysfunkcyjnym, niepełnym, itp. Ta pomoc nie może być bezinteresownym darem, lecz aucune OD Rodzin poprawy. Muszą w końcu usamodzielnić się, “stanąć na Nogi” oraz zintegrować ze społeczeństwem. Rodziny pobierające pomoc kontrolowane są przez pracowników socjalnych, pełniących dla nich rolę opiekunów. Naturalne Środowiska wychowawcze są zrzeszeniami, ne których należeć mogę Ludzie na podstawie Praw naturalnych, TJ. urodzenia Czy miejsca zamieszkania. Jednym z takich naturalnych Związków jest Rodzina. Wyróżniając różne rodzaje środowisk wychowawczych rodzinę klasyfikuje się do Środowiska przyrodzonego, skupiającego ludzi podłóg ich urodzenia. Główną funkcją rodziny jest wychowywanie-należy Ono ne uniwersalnych pewników pédagogie icznych. Już OD dawnych czasów istniała instytucja rodziny i w Wiła podstawową komórkę życia Społecznego i kulturalnego, w związku z czym za jej poparciem stoją też doświadczenia Historyczne. -Rodzina jest środowiskiem przyrodzonym człowiekowi, entierement Funkcje wychowawcze wprowadza Młodych ludzi w Świat życia dorosłych.

Jest Mostem pomià człowiekiem un społeczeństwem. Głównie w młodym wieku (Przedszkolny, Szkolny) Kontakty dziecka ze środowiskiem zewnętrznym odbywają się za pośrednictwem Środowiska RODZINNEGO. Bĩąc grupą wychowawczą Rodzina ma pewien Wpływ na dzieci już przez samo à, że je skupia, bez względu na à Czy Rodzice posiadają właściwe doświadczenia i poglądy zakresie zakresu pédagogiki lub kierują się w procesie wychowawczym jakimiś modelami osobowości. Wychowanie odbywa się Cały Czas, w KAŻDYM momencie dnia powszedniego un jego rezultaty zależne są OD rodzaju rodziny. -pomoc Dzieciom w odnalezieniu się w społeczeństwie, opiekę nad Nimi i podarowanie im odpowiedniego początku życiowego, nowoczesne Społeczeństwo wciąż podlega różnym ewolucjom, obejmującym również rodzinę. Czynniki zewnętrzne oddziałują na zmiany zachodzące wewnątrz rodziny je kształtują ideały i wyobrażenia o działalności wzorcowej rodziny. Dla przeważającej większości ludzi Familia jest Najważniejszą wspólnotą, ne jakiej przynależą. Przede wszystkim kładziony jest nacisk na Emocjonalny Aspekt rodziny, w której z BIEGIEM lat o Ile było à Możliwe zapatrywania na Życie i tous opinie się wyrównały. Czynników sprawczych takiego Stanu rzeczy jest mnóstwo: znajomość człowieka tylko OD zewnątrz, pobieżnie-nie Wracamy uwagi na mosaïque ludzi. Traktujemy się wzajemnie Jak przedmioty spoglądając jedynie na Zawartość portfela Drugiej osoby. Niektórzy sądzą nawet, że Takie postępowanie jest właściwe, par osiągnąć sukcesy.

Takie postępowanie wywołuje podłogę patologie: zawiść, niechęć, wroku ć, dewastacje, przekupstwo une przede wszystkim utracenie sensu życia. -Monogamiczne-zawierajce dwoje maonkw; -Poligamiczne-zawierajce NP. jednego mczyzna Wiele kobiet (poligynia) lub jedn kobiet wielu mczyzn (poliandria). Zwizki wielu kobiet i wielu mczyzn nazywamy multilatéralizmem; -Endogamiczne-Oboje maonkw pochodzi z jednej zbiorowoci; -Egzogamiczne-maonkowie pochodz z rnych zbiorowoci; -Patriarchalne-w rodzinie dominuje mczyzna; -Matriarchalne-w rodzinie dominuje Kobieta; -Egalitarne-nie ma dominacji Kobiety Ani mczyzny jest za à rwny podzia pracy-Patrylinearne-dziedziczenie nazwiska i majtku wystpuje po ojcu; -Matrylinearna-dziedziczenie nazwiska i majtku nastpuje po matce; Struktura rodziny ukształtowana jest na podstawie okre stosunków Społecznych.